Takvİye edİcİ gidalarin pİyasaya arzina İlİŞkİn yÖnetmelİk

Konusu 'Supplementler' forumundadır ve thekinger tarafından 3 Mayıs 2013 başlatılmıştır.

Watchers:
Başlığı izleyen üye sayısı: 2 üye.
 1. thekinger
  Offline

  thekinger Üye

  Katılım:
  24 Haziran 2010
  Mesajlar:
  639
  Beğenileri:
  78
  Ödül Puanları:
  38
  Kanun değişikliklerini takip ettiğim için bu değişiklikte gözüme çarptı. Burdaki birçok arkadaşı ilgilendirdiğinden paylaşmak istedim.

  .....

  Genel Hükümler, Sorumluluklar, Kayıt Usul ve Esasları,
  Üretim, İşleme, İthalat ve Onay, Piyasaya Arz

  Genel hükümler
  MADDE 9 –(1) Takviye edici gıdaların ithalatı, üretimi, işlenmesi ve piyasaya arzı bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak gerçekleştirilir.
  (2) Bu Yönetmelik kapsamındaki gıda işletmecileri takviye edici gıdalar ile ilgili mevzuat hükümlerine uymak zorundadır.
  (3) Gıda işletmecisi, TEGK veya il müdürlüğü tarafından değerlendirilecek takviye edici gıdalar için hazırladığı dosya ile birlikte il müdürlüğüne müracaat eder. İl müdürlüğü, tüm yayın organlarında gıda işletmecisinin müracaat ettiği takviye edici gıdalarla ilgili reklam ve tanıtımların olup olmadığını inceler. Mevzuata aykırı olarak reklam ve tanıtımı yapılan takviye edici gıdalar için, gıda işletmecisinin söz konusu reklam ve tanıtımın kaldırılmasına yönelik kanunî işlemlere başlamış olması durumunda, müracaat kabul edilerek dosya incelenir. Aksi halde il müdürlüğü tarafından dosya resmî yazı ile gıda işletmecisine iade edilir.
  (4) Gıda işletmecisinin il müdürlüğüne bildirdiği alan adı ve URL adresi dışında tüm yayın organlarında ürettiği ve⁄veya ithal ettiği ve⁄veya işlediği takviye edici gıdalarla ilgili mevzuata aykırı reklam ve tanıtım yapılması durumunda, ilgili mevzuat hükümlerince gıda işletmecisi ve takviye edici gıdalar hakkında idari yaptırım uygulanır.
  (5) Bakanlıkça onaylanan takviye edici gıdaların listesi ile bu gıdaları üreten, işleyen ve ithal eden gıda işletmeleri, Bakanlığın resmi internet sitesinde güncellenerek yayınlanır.

  Sorumluluklar
  MADDE 10 – (1) Gıda işletmecisi, kendi faaliyet alanının her aşamasında Kanunda belirtilen şartları sağlamak ve bunu doğrulamakla yükümlüdür.
  (2) Gıda işletmecisi ürettiği, işlediği, ithal ettiği veya piyasaya arz ettiği takviye edici gıdanın, gıda güvenilirliği şartlarına uymadığını değerlendirmesi veya buna ilişkin makul gerekçelerinin olması durumunda, söz konusu gıdayı kendi kontrolünden çıktığı aşamadan başlamak üzere, toplanması için gerekli işlemleri derhal başlatmak ve konu ile ilgili yetkili mercii bilgilendirmek zorundadır. Gıda işletmecisi, takviye edici gıdaların toplanması gerektiğinde, toplanma nedeni hakkında tüketiciyi veya kullanıcıyı doğru ve etkin olarak bilgilendirmek ve tüketiciye veya kullanıcıya gıdanın iadesi için çağrıda bulunmak zorundadır.
  (3) Gıda işletmecisi, faaliyeti ile ilgili istenen kayıtları güncel tutmak, istendiğinde yetkili mercie sunmak zorundadır.
  (4) Gıda işletmecisi, takviye edici gıda ile ilgili riskin önlenmesi, azaltılması veya ortadan kaldırılmasından sorumlu olup bu gibi tedbirlerin alınmasında yetkili merci ile işbirliği yapar. Gıda işletmecisi, Bakanlıkça alınan önlemlerin uygulanması sırasında hiçbir şekilde engelleme yapamaz.
  (5) Takviye edici gıdalar onay alınmadan üretilemez, işlenemez, ithalatı yapılamaz ve piyasaya arz edilemez.
  (6) Gıda işletmecisi, Bakanlıkça onaylanan takviye edici gıdaları ithal etmek, üretmek, işlemek ve piyasaya arz etmek zorundadır.
  (7) Doğrudan satıcının anlatması ve⁄veya göstererek tanıtması yoluyla takviye edici gıdaların tüketiciye evinde, işyerinde veya satıcıya ait olmayan bir başka yerde satışının gerçekleşmesi durumunda doğacak sorumluluktan hem doğrudan satıcı hem de sözleşme yapan işletmecisi ortak sorumludur.

  Kayıt usul ve esasları
  MADDE 11 – (1) Takviye edici gıda işletmeleri, 17⁄12⁄2011 tarihli ve 28145 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelik hükümlerine göre kayıt edilir.
  (2) Gıda işletmecileri, birinci fıkrada belirtilen Yönetmelik hükümlerine ilave olarak alan adı ve⁄veya URL adresi bilgileri ile tehlike analizi ve kritik kontrol noktaları ilkelerine dayalı bir prosedürü uyguladığını gösteren belge ve⁄veya belgeleri yetkili mercie sunar.

  Takviye edici gıda üretimi, işlenmesi, ithalatı ve onayı
  MADDE 12 –(1) Gıda işletmecileri, TEGK tarafından değerlendirilecek takviye edici gıda üretimi, işlenmesi ve ithalatı için ek-1, önceden onaylanmış üretimi, işlenmesi ve ithalatı uygun görülen, takviye edici gıdanın ismi ve ticari markası değişmiş, bileşenleri ve gıda işletmecisi aynı olanlar için ek-2, 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilenler için ek-3'te yer alan belgeleri hazırlayarak dosya halinde il müdürlüğüne müracaat ederler.
  (2) İl müdürlüğü tarafından ek-1, ek-2 ve ek-3'te yer alan bilgi ve belgeler incelenir.
  a) İl müdürlüğü, dosyadaki bilgi ve belgelerin eksik veya yanlış hazırlanmış olması durumunda, eksikliği veya yanlışlığı belirterek dosyayı resmi yazı ile başvuru sahibine iade eder.
  b) Bilgi ve belgelerin tam ve doğru olması durumunda;
  1) 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen takviye edici gıdalar il müdürlüğünce değerlendirilir. Sonucun uygun olması durumunda takviye edici gıda il müdürlüğünce onaylanır ve sonuç il müdürlüğünün resmi yazısıyla gıda işletmecisine bildirilir.
  2) İl müdürlüğünce yapılan değerlendirme sonucunun uygun olmaması durumunda, uygunsuzluk nedeni belirtilerek dosya resmi yazı ile gıda işletmecisine iade edilir.
  (3) 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen takviye edici gıdalara ilişkin bilgi ve belgeler değerlendirilmek üzere il müdürlüğü tarafından Bakanlığa gönderilir. Bakanlık;
  a) Dosyadaki bilgi ve belgelerin eksik veya yanlış hazırlanmış olması durumunda, eksiklik veya yanlışlık belirtilerek gıda işletmecisine iade edilmek üzere dosya resmi yazı ile il müdürlüğüne gönderilir.
  b) Dosyadaki bilgi ve belgelerin tam ve doğru olması durumunda, dosyayı değerlendirmek üzere TEGK'ye gönderilir. TEGK tarafından yapılan değerlendirme sonucunun uygun olması ve Bakanlık tarafından da uygun görülmesi durumunda, sonuç resmi yazıyla il müdürlüğüne bildirilir. Üretilecek, işlenecek veya ithal edilecek takviye edici gıdalar il müdürlüğü tarafından onaylanır ve sonuç il müdürlüğünün resmi yazısıyla gıda işletmecisine bildirilir.
  (4) Bakanlık, dosyadaki bilgi ve belgelerin doğru ve tam olmaması veya TEGK tarafından yapılan değerlendirme sonucunun olumsuz olması durumunda, sonucu ve dosyayı gıda işletmecisine iade edilmek üzere resmi yazı ile il müdürlüğüne gönderir.
  (5) 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde belirtilen daha önceden onaylanmış üretimi, işlenmesi ve ithalatı uygun görülen takviye edici gıdanın üreticisi, işleyicisi veya ithalatçısı, bileşenleri aynı ancak takviye edici gıdanın ismi ve ticari markası değişmiş ise gıda işletmecisi ek-2'deki bilgi ve belgeleri hazırlayarak il müdürlüğüne müracaat eder. İl müdürlüğü yapılan değişiklikleri değerlendirir. Değerlendirme sonucunun uygun olması halinde takviye edici gıda il müdürlüğü tarafından onaylanır ve sonuç il müdürlüğünün resmi yazısıyla gıda işletmecisine bildirilir.

  Takviye edici gıdanın piyasaya arzı
  MADDE 13 –(1) Takviye edici gıdalar, ithalatçısının ve⁄veya üreticisinin ve⁄veya işleyicisinin kendi satış yerinde, piyasaya arz ettiği gıda işletmelerinde veya bu işletmelerin toptan satış depolarında veya gıda işletmecisi tarafından beyan edilen alan adı ve URL adres veya adreslerinde veya gıda işletmecisi ile sözleşme yapılan doğrudan satıcı tarafından satışa sunulmak zorundadır.

  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
  İzlenebilirlik, İhtiyati Tedbirler, Resmi Kontrol ve Etiketleme

  İzlenebilirlik
  MADDE 14 – (1) Gıda işletmecileri;
  a) Takviye edici gıdanın elde edildiği hayvan, bitki ya da gıda maddesinde öngörülen veya ortaya çıkması beklenen herhangi bir maddenin tespit edilmesi için hammadde temini, ithalat, üretim, işleme ve piyasaya arzı ile ilgili tüm aşamalarında izlenebilirliği tesis etmek zorundadır.
  b) İzlenebilirlik sistemini gözden geçirerek, sistemin çalıştığını doğrulamak ve kayıt altına almak zorundadır.
  c) Takviye edici gıdanın elde edildiği hayvan, bitki ya da gıdanın içeriğinde bulunabilecek herhangi bir maddeyi, temin ettiği kaynağı ve satışını yaptığı yerleri belirlemek zorundadır.

  İhtiyati tedbirler
  MADDE 15 –(1) Bakanlık, ithal edilen, üretilen, işlenen ve piyasaya arz edilen herhangi bir takviye edici gıdanın insan sağlığı üzerinde zararlı bir etkisinin olması ihtimalinin belirmesinde, bilimsel belirsizliklerin devam etmesi ve mevcut tedbirlerin yetersiz kalması durumunda, kapsamlı bir risk değerlendirmesine imkân sağlayacak daha fazla bilimsel veri elde edilinceye kadar, geçici olarak üretimin veya ülkeye girişin durdurulması, piyasaya arzının ve kullanımının yasaklanması, tüketiminin engellenmesi ve toplatılması gibi ihtiyati tedbirlere başvurabilir.
  (2) Gıda işletmecilerinin, Bakanlığın belirlediği ihtiyati tedbir kararlarına uyması zorunludur.
  (3) İhtiyati tedbirlerin uygulanması sonucu Bakanlığa herhangi bir sorumluluk yüklenemez, Bakanlıktan herhangi bir tazminat talep edilemez.

  Resmi kontrol
  MADDE 16 –(1) Kanun, 17⁄2⁄2011 tarihli ve 28145 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Gıda ve Yemin Resmi Kontrollerine Dair Yönetmelik ve bu Yönetmelik hükümlerine göre gıda işletmelerine ve takviye edici gıdalara yönelik resmi kontrol yapılır.

  Etiketleme
  MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki gıda işletmecileri, 29⁄12⁄2011 tarihli ve 28157 3. mükerrer sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliği ve ilgili mevzuat hükümlerine uymak zorundadır.

  BEŞİNCİ BÖLÜM
  Çeşitli ve Son Hükümler

  İdari yaptırım
  MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerine aykırı davrananlar hakkında Kanunun ilgili maddelerine göre idari yaptırım uygulanır.

  Uygulamaya ilişkin düzenlemeler
  MADDE 19 – (1) Bakanlık gerek gördüğünde bu Yönetmelik hükümlerinin uygulanmasına yönelik talimat veya kılavuzlar hazırlar.

  Ürün takip sistemi
  MADDE 20 – (1) Bakanlık gerekli gördüğü durumlarda, takviye edici gıdalarda izlenebilirliği temin etmek amacıyla ürün takip sistemini kurar ve takip sisteminin uygulanmasına ilişkin özel uygulamalar yapabilir.

  Geçici hükümler
  GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce ithal edilen ve⁄veya üretilen ve⁄veya işlenen ve⁄veya piyasaya arz edilen takviye edici gıdalar için 31⁄12⁄2014 tarihine kadar bu Yönetmeliğe göre onay alınması zorunludur.

  Yürürlük
  MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinden üç ay sonra yürürlüğe girer.

  Yürütme
  MADDE 22 –(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür
   
  Aranel, StormBlast ve bilkent bunu beğendi.
 2. mavitürk
  Offline

  mavitürk Üye

  Katılım:
  13 Şubat 2008
  Mesajlar:
  299
  Beğenileri:
  141
  Ödül Puanları:
  0
  Bugün okudum bende orjinallik bakımından sanırım rahatlıcaz ancak ürün çeşitliliği azalabilir.
   

Sayfayı Paylaş