Dünyanın Resmi Olarak En Uzun Kelimesi

Konusu 'Konu Dışı' forumundadır ve Despo tarafından 9 Ocak 2008 başlatılmıştır.

Watchers:
Başlığı izleyen üye sayısı: 2 üye.
 1. Despo
  Offline

  Despo ADMIN Yönetici Admin

  Katılım:
  30 Mart 2004
  Mesajlar:
  7.961
  Beğenileri:
  6.075
  Ödül Puanları:
  123
  Cinsiyet:
  Bay
  Meslek:
  Serbest
  Yer:
  Danimarka
  Dünyanın resmi olarak en uzun kelimesi, 1913 karakter ile C1289H2051N343O375S8 formülüne ait.


  Methionylglutaminylarginyltyrosylglutamylserylleucylphenyl-
  alanylalanylglutaminylleucyllysylglutamylarginyllysyglutamyl-
  gycylalanylphenylalanylvalylprolylphenylalanylvalylthreonyl-
  leucylglycylaspartylprolylglycyllisoleucylglutamylglutaminyl-
  serylleucyllysylisoleucylaspartylthreonylleucylisoleucyl-
  glutamylalanylglycylalanylaspartylalanylleucylglutamylleucyl-
  glycylisoleucylprolylphenylalanylserylaspartylprolylleucyl-
  alanylaspartylglycylprolylthreonylisoleucylglutaminylasparaginyl-
  alanylthreonylleucylarginylalanylphenylalanylalanylalanyl-
  glycylvalylthreonylprolylalanylglutaminylcysteinylphenylalanyl-
  glutamylmethionylleucylalanylleucylisoleucylarginylglutaminyl-
  lysylhistidylprolylthreonylisoleucylprolylisoleucylglycylleucyl-
  leucylmethionyltyrosylalanylasparaginylleucylvalylphenylalanyl-
  asparaginyllysylglycylisoleucylaspartylglutamylphenylalanyl-
  tyrosylalanylglutaminylcysteinylglutamyllysylvalylglycylvalyl-
  aspartylsrylvalylleucylvalylalanylaspartylvalylprolylvalyl-
  glutaminylglutamylserylalanylprolylphenylalanylarginylglutaminyl-
  alanylalanylleucylarginylhistidylasparaginylvalylalanyl-
  prolylisoleucylphenylalanylisoleucylcysteinylprolylprolylaspartyl-
  alanylaspartylaspartylaspartylleucylleucylarginylglutaminyl-
  isoleucylalanylseryltyrosylglycylarginylglycyltyrosylthreonyl-
  tyrosylleucylleucylserylarginylalanylglycylvalylthreonylglycyl-
  alanylglutamylasparaginylarginylalanylalanylleucylleucyllysyl-
  glutamyltyrosylasparaginylalanylalanylprolylprolylleucylglutaminyl-
  glycylphenylalanylglysylisoleucylserylalanylprolylaspartylglutaminyl-
  valyllysylalanylalanylisoleucylaspartylalanylglycylalanylalanyl-
  glycylalanylisoleucylserylglycylserylalanylisoleucylvalyllysylisoleucyl-
  isoleucylglutamylglutaminylhistidylasparaginylisoleucylglutamyl-
  prolylglutamyllysylmethionylleucylalanylalanylleucyllysylvalylphenyl-
  alanylvalylglutaminylprolylmethionyllysylalanylalanylthreonylarginy-
  lserine.

  Kaynak: http://www.bbc.co.uk/dna/h2g2/a182765

  En uzun türkce kelime:

  Türkçe'de ise en uzun kelime 64 harften oluşan muvaffakiyetsizleştiricileştiriveremeyebileceklerimizden-
  mişsiniz kelimesi.
  Eskiden çekoslavakyalılaştıramadıklarımızdanmısınız idi :)

  En uzun isim ise:
  (First and "middle" names)
  Adolph Blaine Charles David Earl Frederick Gerald Hubert
  Irvim John Kenneth Loyd Martin Nero Oliver Paul Quincy
  Randolph Sherman Thomas Uncas Victor Willian Xerxes Yancy
  Zeus

  (Last name)
  Wolfeschlegelsteinhausenbergerdorffvoralternwarengewissenhaf
  tschaferswesenchafewarenwholgepflegeundsorgfaltigkeitbeschut
  zenvonangereifenduchihrraubgiriigfeindewelchevorralternzwolf
  tausendjahresvorandieerscheinenbanderersteerdeemmeshedrraums
  chiffgebrauchlichtalsseinursprungvonkraftgestartseinlangefah
  rthinzwischensternartigraumaufdersuchenachdiesternwelshegeha
  btbewohnbarplanetenkreisedrehensichundwohinderneurassevanver
  standigmenshlichkeittkonntevortpflanzenundsicherfreunanleben
  slamdlichfreudeundruhemitnichteinfurchtvorangreifenvonandere
  rintlligentgeschopfsvonhinzwischensternartigraumKaynak:
  http://www.everything2.com/index.pl?node_id=1534419
   
  diez ve (silinen üye bunu beğendi.
 2. CENTAUR
  Offline

  CENTAUR Guest

  Bu bir aminoasıt bileşiminin latince söyleniş şeklimi oluyor pek anlayamadım.

  Gün geçmiyorki yeni bir abukluk yaşanmasın..

  Hey gidi çekoslovakyalılaştıramadıklarımızdanmıydınız tersten konuşma meziyetim var benim, eskiden iddialıydım bu konuda; azmedip ters okunuşunu ezberlemiştim o zaman. Şimdi de bu muvaffakiyet.. çıkmış. Valla hiç işim olmaz bu saatten sonra ben unumu eledim, eleğimi astım:cool:
   
  Son düzenleyen: Moderatör: 10 Ocak 2008
  Despo bunu beğendi.
 3. FleXoR
  Offline

  FleXoR Özel Üye

  Katılım:
  5 Aralık 2005
  Mesajlar:
  7.062
  Beğenileri:
  10.168
  Ödül Puanları:
  123
  Cinsiyet:
  Bay
  Meslek:
  Antrenör - Yazar
  Yer:
  Kırklareli & sivas
  peki bu adam soyadını yada adını kimliğe nasıl yazdırıyor :)

  kesin kimliği a dijital yada a3 boyunda
   

Sayfayı Paylaş